Aktualizované 24.1.2021

www.greenbutik.sk

Prevádzkovateľ:

Green butik s.r.o.
třida 3. května 325, Malenovice
763 02 Zlín
IČO: 08640491
DIČ: CZ08640491

Podnikateľ zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 114615.

Úvodné ustanovenia

Predávajúci:

Green butik s.r.o.
třída 3. května 325, Malenovice
763 02 Zlín
IČO: 08640491
DIČ: CZ08640491

Podnikateľ zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 114615.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.greenbutik.sk (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet”). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednanom tovare (objednaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “Objednávka”).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní. Predávajúci obdržanie objednávky potvrdí kupujúcemu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť (napr. tovar už je vypredaný), zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

V ostatných prípadoch je kúpna zmluva uzavretá odoslaním informácie predávajúcim kupujúcemu o odoslaní objednávky.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci súhlasí s použitím elektronického dokladu.

Cena tovaru a platobné podmienky

Tovar je platený v eurách.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Dodanie tovaru

Predávajúci odosiela tovar v závislosti od dostupnosti tovaru uvedeného na webovej stránke.

Prevzatie tovaru je kupujúci povinný vykonať v lehote určenej dopravcom. Cenník dodania nájdete na stránke Doprava a platba .

Zákazník je povinný kontaktovať e-shop čo najskôr v prípade, že jeho zásielka nebola doručená do 30 dní od odoslania zásielky, aby e-shop mohol čo najskôr otvoriť reklamačné konanie u dopravcu a situáciu adekvátne riešiť, či už zaslaním novej objednávky alebo stornovaním tej pôvodnej. V prípade, že zákazník e-shop nekontaktuje do 30 dní od odoslania zásielky, považuje sa zásielka za doručenú.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov spojených s opakovaným doručovaním tovaru.

V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom uhradenie nákladov spojených s odoslaním objednávky až do výšky 10 EUR a je oprávnený pri nasledujúcich objednávkach od kupujúceho požadovať platbu vopred.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a obsah zásielky skontrolovať. V prípade porušenia obsahu zásielky je kupujúci povinný zásielku neprevziať.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak sa nejedná o prípad keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, musí byť nenosený, nepraný, čistý, v pôvodnom stave a so štítkom výrobcu. Tovar nemusí byť v originálnom obale. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odpočítať výšku sumy na vrátenie sumy, o ktorú bola znížená hodnota tovaru a v prípade ďalšej nepredajnosti tovaru je oprávnený odpočítať celú hodnotu tovaru.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť formulár dostupný prostredníctvom stránky Registrácia vratky . V tomto prípade môže kupujúci využiť zaslania tovaru späť zadarmo prostredníctvom siete pobočiek Zásilkovna. Prípadne môže kupujúci zaslať tovar späť na vlastné náklady. V tomto prípade zašle tovar spolu s formulárom pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to vždy na bankový účet Kupujúceho. Ak Kupujúci uvedie číslo bankového účtu chybne, nenesie za následky Predávajúci zodpovednosť. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu tovaru spôsobom, ktorým bola objednávka zaplatená.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu podoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom ako v prípade odstúpenia od zmluvy.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim v plnom rozsahu, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Práva z chybného plnenia (reklamácia)

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Tieto ustanovenia sa neuplatňujú pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na elektronickej adrese info@greenbutik.sk. Predávajúci sa s kupujúcim dohodne na ďalšom postupe. Ak to bude potrebné, chybný tovar kupujúci následne pošle na adresu:

Green butik s.r.o
Tř. 3. května 910
763 02 Zlín

Prípadne zadarmo prostredníctvom prostredníctvom pobočiek firmy
Zásielkovňa. (Pošleme Vám kód pre zaslanie zadarmo)

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov, Slovensko, internetová adresa: www.soi.sk. Spotrebiteľský spor medzi stranami zmluvy je možné riešiť aj online na platforme Európskej komisie na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@greenbutik.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Kontrola predávajúceho

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na samostatnej stránke Ochrana osobných údajov .

Doručovanie

Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, môže byť doručené formou e-mailu na adresu info@greenbutik.sk .

Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenej v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho, príp. na adresu info@greenbutik.sk.

Záverečné ustanovenia

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:

Green butik s.r.o.
Tř. 3. května 910
763 02 Zlín

Adresa elektronickej pošty:

info@greenbutik.sk

Telefón:

+420 739 002 485

Príloha 1:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Pri odstúpení od zmluvy môžete použiť tento vzorový formulár. Všeobecne stačí akákoľvek identifikácia pôvodnej objednávky (meno či číslo objednávky). Údaje nám môžete poslať späť s tovarom alebo na info@greenbutik.sk.

Oznámenie o odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Green butik s.r.o.
třída 3. května 325
763 02 Zlín

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Číslo objednávky alebo meno a priezvisko:

Číslo bankového účtu:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa:

Dátum